24. Januar. 2014 20:25

2 Trainingseinheiten

  • Erste Einheit: ich als Kindertrainer: Zenkutsu-Dachi, Gedan-Barai, Gyaku-Zuki, Soto-Uke, Choku-Zuki, Konditionstraining, Stretching,
  • Zweite Einheit: Bassai Dai, Jion, Enpi, Kanku Dai.