8. Dezember. 2014 20:04

Montagsstraining

  • Kumite: Sabaki & Tai Sabaki,
  • Kihon + Partnerübung: aus Shizentai – Jodan-, Chudan-, Gedan-Zuki + Age-Uke, Soto-Uke, Gedan-Barai,
  • Kata: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Bassai-Dai.