7. April. 2015 21:11

Dienstagstraining

 • Hüfteinsatz und Spannung bei Shoto-Uke, Uchi-Uke, Soto-Uke,
 • schneller Oi-Zuki,
 • Mae-Geri, Mawashi-Geri, Ushiro-Geri, Yoko-Geri,
 • Tekki Shodan,
 • Bassai Dai
 • Jion
 • Enpi
 • Kanku Dai
 • Hangetsu
 • Tekki Nidan
 • Tekki Sandan