31. Juli. 2015 23:45

Freitagstraining

  • 180°-Wendung über den Rücken,
  • Taikyoko I – III,
  • Heian I – V,
  • Tekki Shodan,
  • Bassai Dai,
  • Jion,
  • Bassai Sho.