Katamatrix

 Klassif.GruppeAblaufRhythm.DetailsBunkai
Heian ShodanShorinHeian11  0,4
Heian Nidan ♥ShorinHeian11  0,5
Heian SandanShorinHeian11  0,3
Heian YondanShorinHeian11  0,4
Heian GodanShorinHeian11  
Tekki ShodanShorEITekki11  
Tekki NidanShorEITekki0,9   
Tekki SandanShorEITekki0,9   
Bassai DaiShorinSentei11  0,1
EnpiShorinSentei11  
Ji’onShorEISentei11  
Kanku DaiShorinSentei0,90,8  
Hangetsu ♥ShorEISentei11  
Gankaku ♥ShorinA1   
Bassai ShoShorinA10,8  
JitteShorEIA1   
Kanku ShoShorinA0,90,5  
SochinShorEIA0,90,7  
MeikyoShorEIA0,9 0,5  0,2
NijushihoShorinA1   
ChinteShorinA10,9  0,1
Ji’inShorEIB11  
WankanShorinB0,80,7  
Gojushiho DaiShorinC0,90,5  0,1
Gojushiho ShoShorinC 0,9 0,5  
UnsuShorinC 0,2   

Trainingsplan

Gerade Tage:

 1. Heian Shodan
 2. Heian Sandan
 3. Heian Godan
 4. Bassai Dai
 5. Enpi
 6. Jion
 7. Kanku Dai
 8. Gankaku
 9. Jitte
 10. Sochin
 11. Meikyo
 12. Chinte
 13. Gojushiho DAi

Ungerade Tage:

 1. Heian Nidan
 2. Heian Yondan
 3. Tekki Shodan
 4. Tekki Nidan
 5. Tekki Sandan
 6. Hangetsu
 7. Bassai Sho
 8. Kanku Sho
 9. Nijushiho
 10. Ji’in
 11. Wankan
 12. Gojushiho Sho
 13. Unsu

Assai-Katas

KataAblaufRhythmusDetailsBunkai
Kakuyoku Shodan
Kakuyoku Nidan
Kakuyoku Sandan
Rantai
Rakyu0,5